Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Hindringer kan gjøre oss mer kreative

I arbeidet med å løse problemer oppstår det gjerne hindringer. Det er ikke bare negativt. Hindringer kan bidra til kreative handlinger om de håndteres riktig, viser ny studie.

Organisasjoner skaper gjerne verdier gjennom å løse store, komplekse oppgaver gjennom problemløsning. Hvor er det mest effektivt å plassere ny jernbanetrasé på Østfoldbanen? Hvordan skal vi øke markedsandelene i et gitt marked? Hvordan kan vi lage et system som sikrer en optimal distribusjon av naturgass i Europa? Felles for disse problemene er at de ikke har noen klar løsning. De er heller ikke så enkle å strukturere (ill-structured problems).

Møter hindringer

Når vi skal løse problemer av denne typen, møter vi ikke rent sjelden på hindringer underveis. Det er ikke bare negativt.

– Hindringer som oppstår i problemløsning, kan bidra til kreativitet og bedre løsninger om de håndteres på en konstruktiv måte, fremholder førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen ved Handelshøyskolen BI.

Kvålshaugen har sammen med doktorgradsstipendiat Sebastiano Lombardo gjort en studie av hvordan hindringer kan bidra til kreative handlinger i organisasjoner. Resultatene presenterer i en forskningsartikkel i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Organization Studies.

BI-forskerne har særlig sett på fire ulike hindringer som kan oppstå i problemløsning:

  • politiske hindringer, for eksempel hva er prosjektets omfang
  • tekniske hindringer, for eksempel tilgang til kompetanse eller teknologi
  • sosiale hindringer, for eksempel personlige relasjoner
  • administrative hindringer, for eksempel budsjettrammer

Bryter opp fastlåste mønstre

Når vi skal løse problemer, har vi ofte en klar oppfatning og forståelse av hva problemet er. Vi har også gjerne en klar oppfatning av hvordan problemet skal løses. Og vi har en tydelig idé om hvordan sluttresultatet skal være.

Det er ikke noe galt i å tenke på dette før du gir deg i kast med problemløsning. Men et for fastlåst mønster i problemløsningsprosessen bidrar ofte til at vi gjør det vi pleier å gjøre (status quo). Slik blir en fast struktur en barriere for å tenke kreativt i arbeidet med å løse problemet.

Hindringer kan endre karakter underveis i arbeidet med å løse problemet. Kreative handlinger kan få hindringer til å forsvinne eller forandre karakter underveis mot en løsning.

– Hindringer representerer et kreativt potensial. Det krever at vi klarer å ta et oppgjør med vår nåværende forståelse av hindringen, og se etter nye måter å forstå problemet på, sier Sebastiano Lombardo. Dette omtaler han som en nedbrytende praksis (shattering practices).

Det er altså viktig å sette spørsmålstegn ved hindringen og løse opp jerngrepet som denne hindringen har på muligheten til å løse problemet. – Gode problemløsere evner å se på hindringer med nye øyne som åpner opp for kreative løsninger.

Fire måter å takle hindringer på

Lombardo og Kvålshaugen identifiserer fire ulike måter å håndtere hindringene på: protestere, foreslå, forlede og sabotere.

Disse ulike praksisene er forskjellige med tanke på hvor åpne og direkte de er. Protestere og forslå er åpne måter å møte hindringer på, mens forlede og sabotere er mer skjulte former for håndtering av hindringer.

Når du velger å protestere og foreslå, utfordrer du status quo mer direkte enn om du velger å sabotere og forlede.

Seks råd til ledere

Kvålshaugen og Lombardo har på bakgrunn av studien utarbeidet seks praktiske råd til praktikere om ledelse av kompleks problemløsning.

  • Det viktig å skape og gi rom for å utfordre etablerte oppfatninger av hindringene som oppstår i problemløsningen. Dette må kunne diskuteres åpent i gruppen som har ansvar for å løse problemet.
  • Pass på at problemdefinisjonen ikke blir for rigid. Vær åpen for å tenke på om det er mulig å finne nye måter å strukturere problemløsningsprosessen på underveis. Vær heller ikke for opphengt i den spesifikke løsningen man så for seg i utgangspunktet.
  • Vær også bevisst på at kreative handlinger kan oppstå selv om man ikke planlegger for det. Hindringene er generatoren for kreativitet. For å få til kreativ problemløsning er det viktig å ha rom for å la nye ideer komme frem.
  • Kreative handlinger er ikke bare individuelle, de er i stor grad gruppebaserte. Deltakerne i en problemløsningsgruppe gir hverandre ideer som det kan spinnes videre på.
  • Som leder av problemløsningsprosesser er det viktige å sørge for at hindringer kan diskuteres underveis i alle faser av problemløsningsprosessen, også når problemet først defineres. Det betyr at fleksibilitet og vilje til å se problemet fra en annen synsvinkel er et viktig kjennetegn ved problemløsning som oppfordrer til kreativitet og nytenking.
  • Det er fortsatt viktig å konkludere etter hver fase i problemløsningsprosessen (problemdefinisjon, problemløsning og valg av alternativer) før man går videre til neste fase i problemløsningsprosessen.m

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS