Magma topp logo Til forsiden Econa

Invitasjon til bidrag: Digitalisering på norsk - eksempler og erfaringer

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og er Econas medlemstidsskrift. Tidsskriftet utgis av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2018 er ca 20 000. Magma er underlagt Fagpressens mediekontroll og blir opplagskontrollert to ganger per år. Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Magma inviterer nå til å levere bidrag til Magma nr. 3 2019, som har tema “Digitalisering på norsk: eksempler og erfaringer”, som presenterer case der norske virksomheter har lykkes (eller mislykkes) i endre strategi, forretningsmodell og/eller forretningspraksis ved å gjennomføre en digital omstilling. Nummeret vil utkomme primo mai 2019.

I dette nummeret ønsker vi å publisere forskningsbaserte case, basert på norske virksomheter som har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre en digital transformasjon. Vi ønsker å se på strategisk forankring, gjennomføring av prosessen, hva virksomheten lærte av dette, og hvilke lærdommer andre kan trekke.

Innsendte bidrag vil kunne bli fagfellevurderte dersom dette ønskes, og gi publiseringspoeng dersom artiklene publiseres som merket «fagfellevurderte.» Vi mottar også praktikerartikler, som ikke har vitenskapelig form, til vurdering. For disse gjelder andre leveringsfrister.

Artikkelbidragenes diskusjon av hvordan funnene kan være anvendbare for lederer et sentralt poeng, og vil bli vektlagt ved vurdering av bidragene.

Fagredaktører for denne utgaven er Espen Andersen – førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Ragnvald Sannes – førstelektor ved Handelshøyskolen BI, Bendik Bygstad – professor ved Universitetet i Oslo og Jon Iden – professor ved Norges Handelshøyskole.

Krav til bidrag

Lesbarhet og tilgjengelighet er viktig. Magmas målgruppe er sammensatt. Vi ber derfor alle forfattere om å være særlig opptatt av et klart og konsist språk, og bevisst benytte mellomtitler og illustrasjoner og figurer for å gjøre fagstoff så tilgjengelig som mulig. Vi vektlegger også bruk av norske termer i fagterminologien, og ber om at det brukes gode norske, begreper der de finnes.

Samtlige vitenskapelig artikler det kreves publiseringspoeng for, skal fagfellevurderes. Dersom fagfellevurdering ønskes, må dette klargjøres ved innsending. Alle artikler blir først vurdert av redaksjonen, og artikler som vurderes som relevante sendes videre til fagfellevurdering. Fagfellevurderte artikler vil bli merket ved publisering. Fagfellevurdering skal sikre kvaliteten på artikkelen, men endelig avgjørelse om publisering tas av redaksjonen.

Samtlige manus vurderes ut fra om tematikken i er relevant for siviløkonomer i Norge og om den passer tidsskriftets profil og form.

Artikler og annet stoff sendes som e-postvedlegg i Word-format til redaksjonen på e-post: magma@fagbokforlaget.no.

Tidsfrister

Forfattere som ønsker å bidra bes snarest å sende inn sammendrag og arbeidstittel.

Frister for artikler som skal fagfellevurderes:

  • Innsending av sammendrag - Løpende og snarest
  • Innsending av bidrag - 1. desember 2018
    Tilbakemelding fra fagfellevurdering og redaksjon - 15. januar 2019
  • Publisering - 1. mai 2019

For andre artikler som ikke skal fagfellevurderes gjelder andre frister. Ta kontakt  med redaksjonen på magma@fagbokforlaget.no.

Format

Vitenskapelige artikler til denne utgaven av Magma skal være på maksimum 3500 ord, inkludert ingress, litteraturreferanser og sammendrag. Sammendraget kan være opp til 250 ord.

Første side skal inneholde forfatterens navn, kontaktinformasjon, samt en kort forfatterpresentasjon og et forfatterportrett, som brukes i byline. Dette fotoet skal trykkes, og må leveres i et bildeformat, ikke som del av dokumentet, og ha god oppløsning.

Spesielle krav til case-format

Et case er en beskrivelse av en virksomhet og/eller en situasjon, der det legges vekt først og fremst på beskrivelsen og i mindre grad på teoretisk sammenheng og fortolkning (som i større grad overlates til leseren). Det er viktig at caset er uttømmende og at man ikke legger inn egne karakteristikker. For eksempel: Ikke skriv «Bedriften er fremragende innenfor sitt felt» - beskriv i stedet bedriften og la bedømmelsen om hvor fremragende de er være opp til leseren. Så skriv «Bedriften har hatt høyere vekst og lønnsomhet enn noen annen konkurrent de siste fire årene.» Teoretiske fortolkninger skal legges til innledning eller konklusjon, og teoretisk utlegning (særlig plassering innenfor en teoretisk kategori) skal unngås. Fokus skal være på å gi en så fyldig og rik beskrivelse som mulig, og å fortelle en historie om hvordan og hvorfor et eksempel på digitalisering (vellykket eller ikke) oppsto.

Her er en bloggpost med noen tips til skriving av cases (struktur, ting å unngå). 

Artiklene som publiseres sendes til språkvask, og det kan bli aktuelt med eventuelle endringer basert på kommentarer av språklig art. 

Manuskript returneres ikke, og redaksjonen påtar seg ikke ansvar for dem.

Figurer og illustrasjoner

Figurer og tabeller skal være selvforklarende og bidra til å øke lesbarheten. Hver figur og tabell nummereres i teksten.

Figurer og illustrasjoner kan implementeres i Word-dokumentet i illustrativ sammenheng, men bes levert også i originalformat for sideproduksjon. Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen.

Referanser

Referanser angis  etter APA-format, med forfatter(enes) etternavn og årstall i parentes løpende i teksten.

Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes «&-tegnet» for å liste dem, slik: (Chatterjee & Kumar, 2016).

Ved flere forfattere benyttes henvisningen «& al».: (Bataller & Harris, 2015; Kolbjørnsrud et al., 2016; Simon & Newell, 1958; Winston, 1992).

På en ny side etter artikkelen listes referansene alfabetisk etter første forfatters etternavn. Tittel på boktittel eller tidsskrift og volum kursiveres, deretter følger sidetall og utgivelsessted. Det benyttes hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse: Staude, C., & Marthinsen, S.T. (2013). Sosial Kommunikasjon – Personlig – Samtale –Verdi. Oslo: Kommuneforlaget.

For nettlenker kursiveres tittel på lenken, og lenken skal være klikkbar samt at det oppgis lesedato. For eksempel: Avensia (2015). Omni-Channel Retail 2015, A Scandinavian Omni-Channel Index. Tilgjengelig fra: http://www.avensia.com/resources/report-omni-channel_160503_152323.pdf (Hentet: 1. februar 2017)

Referansene skal primært henvise til publiserte arbeid.

Publiseringsrettigheter

Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til ”Magma. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form, og elektronisk på http://www.magma.no etter at den er publisert i papirversjonen.

Forfatterne står fritt til å benytte artikkelen etter utgivelse, men da i den versjon som opprinnelig er publisert. Det skal videre gå klart frem at artikkelen opprinnelig er trykket i Magma, samt henvises til utgivelsestidspunkt.

Artikkelforfatterne kan også arkivere sine artikler i åpne, institusjonelle arkiv etter sperrefristens utløp.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS