Magma topp logo Til forsiden Econa

Invitasjon til bidrag: Styring av cyberrisiko og cybersikkerhet

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og er Econas medlemstidsskrift. Tidsskriftet utgis av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2019 er ca 19500. Magma er underlagt Fagpressens mediekontroll og blir opplagskontrollert to ganger per år. Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Magma inviterer nå til å levere bidrag til Magma nr. 3 2020, som har tema «Styring av cyberrisiko og cybersikkerhet». I dette nummeret vil vi fokusere på digitaliseringens «skyggeside». Hvilke trusler står samfunnet, næringslivet og vi som personer overfor, og hvordan kan man beskytte seg? Vi ønsker å synliggjøre hva forskning og praksis sier om dette temaet, og stiller spørsmål som:

 • Hva inngår i begrepene cyberrisiko og cybersikkerhet og hva er den historiske utviklingen?
 • Hvordan reguleres hensynet til personvern og cybersikkerhet i næringslivet?
 • Hva er de største truslene for god sikkerhet i det digitale rommet? Hvordan vurderes og håndteres de på nasjonalt-, virksomhet- og personnivå?
 • Hvordan håndteres digitale verdikjeder?
 • Hva er lærdommer ved uønskede hendelser?
 • Hvordan integreres styring av cybersikkerhet med den øvrige virksomhetsstyringen, og hvordan blir det en del av toppledelsen og styrets agenda?
 • Er vi spesielt naive i Norge når det gjelder cybersikkerhet - hvordan inngår sikkerhetskultur i styringssystemet?

Vi vil vurdere to typer bidrag: vitenskapelige artikler og praktikerskrevne artikler. Vitenskapelige artikler kan være basert enten på litteraturgjennomgang/ teoriutvikling eller empiriske undersøkelser (kvalitative eller kvantitative). Praktikerskrevne artikler bør i hovedsak være basert på konkrete erfaringer gjort av en bedrift og gjerne beskrive et case. Vi vil også vurdere meningsbærende kommentarer.

Vi søker primært ny norsk forskning, og understreker at bidragenes diskusjon av hvordan funnene kan være anvendbare for lederer vil bli vektlagt ved vurdering av bidragene.

Nummeret vil utkomme ultimo april 2020. Innsendte bidrag vil kunne bli fagfellevurderte dersom dette ønskes, og gi publiseringspoeng når artiklene publiseres som merket «fagfellevurderte.» Vi mottar også praktikerartikler, som ikke har vitenskapelig form, til vurdering.

Nummeret vil bli med-redigert av professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Katarina Kaarbøe, og Anita Meidell, førsteamanuensis ved NHH, som er fagredaktører for denne utgaven. 

Krav til bidrag

Lesbarhet og tilgjengelighet er viktig. Magmas målgruppe er sammensatt. Vi ber derfor alle forfattere om å være særlig opptatt av et klart og konsist språk, og bevisst benytte mellomtitler og illustrasjoner og figurer for å gjøre fagstoff så tilgjengelig som mulig. Vi vektlegger også bruk av norske termer i fagterminologien, og ber om at det brukes gode norske, begreper der de finnes.

Samtlige vitenskapelig artikler det kreves publiseringspoeng for, skal fagfellevurderes. Dersom fagfellevurdering ønskes, må dette klargjøres ved innsending. Alle artikler blir først vurdert av redaksjonen, og artikler som vurderes som relevante sendes videre til fagfellevurdering. Fagfellevurderte artikler vil bli merket ved publisering. Fagfellevurdering skal sikre kvaliteten på artikkelen, men endelig avgjørelse om publisering tas av redaksjonen.

Samtlige manus vurderes ut fra om tematikken i er relevant for siviløkonomer i Norge og om den passer tidsskriftets profil og form.

Artikler og annet stoff sendes som e-postvedlegg i word-format til redaksjonen på e-post: magma@fagbokforlaget.no.

Tidsfrister

Forfattere som ønsker å bidra bes snarest å sende inn sammendrag og arbeidstittel til magma@fagbokforlaget.no.

Frister for artikler som skal fagfellevurderes

 • Innsending av sammendrag - Løpende, senest 15. august 2019
 • Innsending av artikkel - 15. november 2019
 • Tilbakemelding fra fagfellevurdering og red. - Januar 2020
 • Publisering - April 2020

For andre artikler som ikke skal fagfellevurderes gjelder andre frister. Ta kontakt  med redaksjonen på magma@fagbokforlaget.no.

Format

Vitenskapelige artikler til Magma skal være på maksimum 5000 ord, inkludert ingress, litteraturreferanser og sammendrag. Sammendraget kan være opp til 250 ord.

Første side skal inneholde forfatterens navn, kontaktinformasjon, samt en kort forfatterpresentasjon og et forfatterportrett, som brukes i byline. Dette fotoet skal trykkes, og må leveres i et bildeformat, ikke som del av dokumentet, og ha god oppløsning.

Artiklene som publiseres sendes til språkvask, og det kan bli aktuelt med eventuelle endringer basert på kommentarer av språklig art. 

Manuskript returneres ikke, og redaksjonen påtar seg ikke ansvar for dem. 

Figurer og illustrasjoner

Figurer og tabeller skal være selvforklarende og bidra til å øke lesbarheten. Hver figur og tabell nummereres i teksten. 

Figurer og illustrasjoner kan implementeres i word-dokumentet i illustrativ sammenheng, men bes levert også i originalformat for sideproduksjon. Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen.

Referanser

Referanser angis  etter APA-format, med forfatter(enes) etternavn og årstall i parentes løpende i teksten.

Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes «&-tegnet» for å liste dem, slik: (Chatterjee & Kumar, 2016).

Ved flere forfattere benyttes henvisningen «& al».: (Bataller & Harris, 2015; Kolbjørnsrud et al., 2016; Simon & Newell, 1958; Winston, 1992).

På en ny side etter artikkelen listes referansene alfabetisk etter første forfatters etternavn. Tittel på boktittel eller tidsskrift og volum kursiveres, deretter følger sidetall og utgivelsessted. Det benyttes hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse: Staude, C., & Marthinsen, S.T. (2013). Sosial Kommunikasjon – Personlig – Samtale –Verdi. Oslo: Kommuneforlaget.

For nettlenker kursiveres tittel på lenken, og lenken skal være klikkbar samt at det oppgis lesedato. For eksempel: Avensia (2015). Omni-Channel Retail 2015, A Scandinavian Omni-Channel Index. Tilgjengelig fra: http://www.avensia.com/resources/report-omni-channel_160503_152323.pdf (Hentet: 1. februar 2017)

Referansene skal primært henvise til publiserte arbeid.

Publiseringsrettigheter

Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til ”Magma. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form, og elektronisk for åpen tilgang på http://www.magma.no etter at den er publisert i papirversjonen.

Forfatterne står fritt til å benytte artikkelen etter utgivelse, men da i den versjon som opprinnelig er publisert. Det skal videre gå klart frem at artikkelen opprinnelig er trykket i Magma, samt henvises til utgivelsestidspunkt.

Artikkelforfatterne kan også arkivere sine artikler i åpne, institusjonelle arkiv etter sperrefristens utløp.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS