Magma topp logo Til forsiden Econa

Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI. Forskningsnyheter fra BI: www.bi.no/bizreview/ Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Kultur som fremmer likestilling

Land som planlegger for å unngå usikkerhet og risiko, plasserer seg som oftest høyt på indikatorer som måler likestilling i praksis. Det viser prisbelønt studie fra BI.

De land som har gjort mest for å fremme likestilling, har tilgang til langt flere talenter enn land som henger etter på likestillingsfronten. Dette styrker humankapitalen i både næringsliv og offentlig sektor.

– Humankapitalen, – mennesker med utdanning og kompetanse, er en kritisk faktor for konkurransekraft og evnen til å løse organisasjonens viktigste oppgaver, fastslår førsteamanuensis Gillian Warner-Søderholm ved Handelshøyskolen BI.

Forskjeller mellom land

Graden av likestilling mellom menn og kvinner varierer på tvers av landegrensene. I et kunnskapssamfunn vil det være avgjørende å forstå disse forskjellene.

Warner-Søderholm har sammen med førsteamanuensis Andy Bertsch ved Minot State University i North Dakota i USA gjennomført en omfattende studie for å finne sammenhenger mellom kulturelle verdier i et land og graden av likestilling mellom menn og kvinner.

 – Vi ønsket å identifisere kulturelle verdier som bidrar til å fremme og hemme likestilling, fremholder Warner-Søderholm. Det vil gjøre det mulig å iverksette tiltak på de riktige områdene.

Bruker kjente indikatorer

Forskerne har hentet ut data om kulturelle verdier fra den internasjonale studien GLOBE (Global Organizational Behaviour Effectiveness), som tar for seg 62 ulike land. Studien baserer seg på svar fra mer enn 17 000 medarbeidere i utvalgte bransjer.

Globe-studien kartlegger følgende kulturelle verdier: Kollektivisme, selvhevdelsesorientering, resultatorientering, personorientering, likestilling, maktdistanse, fremtidsorientering, unnvikelse av usikkerhet og kontekst.

Warner-Søderholm og Bertsch har så sammenlignet fremtredende kulturelle verdier i ulike land med iverksatte tiltak for å fremme likestilling i de samme landene. Disse tiltakene blir fanget opp av tre internasjonalt anerkjente indikatorer for likestilling (Gender Inequality Index (GII), Womens Economic Opportunity Index (WEO), og Global Gender Gap Index (GGGI).

Resultatene av studien ble i sommer presentert på årskonferansen til the «Academy of International Business», som samlet 1400 forskere i Washington D.C.

Artikkelen ble belønnet med en pris som en av de tre beste bidragene til forskningsprisen The SSE/WAIB Award for increased gender awareness in international business research.

– Det var en gledelig overraskelse, sier Warner-Søderholm.

Kultur for å planlegge

Studien viser at land som er opptatt av styre unna usikkerhet (Uncertainty Avoidance) gjennom god planlegging, utmerker seg med mindre grad av ulikhet mellom kjønn.

- De skandinaviske landene er i større grad enn for eksempel USA opptatt av å planlegge for å redusere risiko. De har også gjort mer for å fremme likestilling slik dette måles av internasjonale indikatorer, fremholder Warner-Søderholm.

Land som er opptatt av å styre unna usikkerhet, gjøre det ikke bare bra på likestillingsområdet. Studien viser også at dette er en kulturverdi som fremmer økonomiske muligheter for kvinner.

Warner-Søderholm og Bertsch finner også at de fleste land som er opptatt av å planlegge for fremtiden (Future Orientation), stort sett ligger langt fremme i arbeidet med å fremme likestilling i praksis.

Forskerne finner også at samfunn som er opptatt av likestilling (kulturverdien Gender Egalitarianism), er land som hevder seg bra i indeksen som måler kvinners økonomisk muligheter.

Også på kulturverdien likestilling ligger de skandinaviske landene på verdenstoppen, konstaterer Warner-Søderholm, som selv er født i Storbritannia, men nå bosatt i Norge.

figur

Gillian Warner-Søderholm, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS