Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Moderat lønnsvekst i et godt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet for økonomer er godt. Kun tolv prosent av de nyutdannede oppgir å være arbeidssøkende, mot 15 prosent i 2015. Ellers er arbeidsledighet et svært marginalt problem i medlemsmassen. Lønnsutviklingen er som ellers i Norge moderat, og en betydelig del av medlemsmassen opplever reallønnsnedgang.

Årets lønnsundersøkelse skaper ikke de største overskriftene. Det er et stabilt arbeidsmarked for Econas medlemmer, og godt er det! Lønn for nyutdannede i privat sektor er omtrent på stedet hvil, med en snittlønn på 450 000 kroner og en median på 430 000 kroner. For nyutdannede i offentlig sektor er det en liten oppgang, men her er det større usikkerhet knyttet til tallene på grunn av få respondenter. Generelt i offentlig sektor har lønnsutviklingen stått på stedet hvil for medlemmene som helhet, mens den har økt med en drøy prosent i privat sektor.

Jobbskifte gir økt lønn

For det enkelte medlemmet er det personlig lønnsvekst som teller. Det er store variasjoner i de personlige lønnstilleggene. Unge får mest i prosent av tidligere lønn, mens det målt i nominelle kroner er ganske likt. En grunn til at de yngste får mer, er at de skifter jobb hyppigere. Jobbskifter gir 25 000 kroner mer i lønnstillegg sammenliknet med dem som ikke har skiftet jobb. Spesielt mye gir det hvis man skifter fra offentlig til privat sektor, skal vi tro de få i medlemsmassen som går fra offentlig til privat sektor. Gjennomsnittlig tillegg for dem som skiftet til privat sektor, var på i underkant av 130 000 kroner.

Nyanser i jobbskifte

Blant dem som har skiftet stilling, er det en tredjedel som har skiftet internt hos arbeidsgiver. Bare elleve prosent har skiftet sektor da de skiftet jobb. Av disse er det som sagt nesten ingen som har skiftet fra offentlig sektor til privat sektor. Litt enkelt kan en si at medlemmene tiltrekkes av offentlig sektor i større grad med økt alder. Lønnstilleggene ved jobbskifte internt er størst i offentlig sektor. Her er tillegget på 50 000 kroner for dem som skiftet jobb, og 15 000 kroner for dem som ikke skiftet jobb. Tallene for privat sektor er henholdsvis 40 000 kroner og 30 000 kroner. Dette er snittverdier, tendensen er imidlertid den samme for medianverdiene.

Den relative økningen i lønn har i gjennomsnitt gått ned fra 2015 med 0,6 prosent til 4,1 prosent. Den er størst i privat sektor med et snitt på 4,6 prosent, mot 3,0 prosent i offentlig sektor.

Lav mobilitet mellom sektorene – grunn til bekymring?

Econa ønsker et godt og friksjonsfritt arbeidsmarked for medlemmene sine. Lavest mulig kostnader ved endring fremmer normalt sett et godt marked. Arbeidsmarkedet generelt framstår som godt for Econas medlemmer sett i lys av det: Drøyt én av fem har skiftet jobb siste år. At en så liten andel som elleve prosent av disse har skiftet fra privat til offentlig sektor eller omvendt, er det grunn til å stille spørsmål ved. Størst problem ser det ut til å være for dem i offentlig sektor å gå til privat sektor. Er det slik at det er andre betingelser som pensjon, arbeidstid og andre goder som holder medlemmer igjen i offentlig sektor? Arbeidets relevans framstår ikke som en god grunn til skifte, privat sektor scorer svakt bedre i privat sektor sammenliknet med offentlig sektor.

For mer informasjon om årets lønnsstatistikk, ta en tur på Econas hjemmesider. Her kan du gjøre egne analyser i lønnskalkulatoren eller lese små saker som jeg lager utover høsten og vinteren. Noe av det kan du lese om i Magma det neste året.

Ta gjerne kontakt på epost karriere@econa.no hvis du har spørsmål om lønn.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS