Magma topp logo Til forsiden Econa

Nesten klart for innføring av egen pensjonskonto

figur-author

Fra nyttår vil pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjonsordninger samles hos pensjonsleverandøren til arbeidsgivere som har innskuddspensjon, om ikke den enkelte reserverer seg. Er alt på plass?

Hvis du har hatt en tidligere jobb hos en arbeids­giver som hadde innskuddspensjonsordning, har du fått med deg pensjonskapitalen du tjente opp, som et såkalt pensjonskapitalbevis.

Stortinget har vedtatt å innføre en såkalt egen pensjonskonto der pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold i utgangspunktet skal overføres til nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Den enkelte kan likevel velge at pensjonskapitalbevis ikke skal overføres til arbeidsgivers pensjonsleverandør, men bli værende hos dagens pensjonsleverandør. Den enkelte kan også velge å ha pensjonssparingen fra nåværende arbeidsgiver samt de pensjonskapital­bevisene som ønskes, hos en selvvalgt leverandør.

Innføringen av egen pensjonskonto skjer for at arbeidstakerne skal spare utgifter til administrasjon av pensjon opptjent hos tidligere arbeidsgivere, og dermed få mer pensjon fra pensjonskapitalbevisene enn de ellers ville fått. Ordningen vil også kunne gi bedre oversikt over pensjon for den enkelte.

Tidspunktet for innføring er enda ikke klart, men det antas at regelverket trer i kraft fra nyttår.

I sommer har Finansdepartementet hatt på høring forskrifter til blant annet innskuddspensjonsloven, som skal regulere detaljene knyttet til egen pensjonskonto. Her er en kjapp oversikt over noen av forslagene som har vært på høring:

 • Presisering av at pensjonskapitalbevis som er overført til nåværende arbeidsgiver, skal ha samme investeringsprofil og samme kostnadssatser som i arbeidsgivers pensjonsordning.
 • To modeller diskuteres for standardisert kompensasjon fra arbeidsgiver for å dekke forvaltningskostnader for de som velger selvvalgt leverandør, departementet foreslår å kun innføre den ene modellen.
 • Det er diskutert hvorvidt de som flytter sine pensjonskapitalbevis, skal informeres om disse endringene:
  • om de har en form for rentegaranti
  • om de vil få endret utbetalingsperiode
  • om de vil få endret terskelverdier for blant annet utbetaling av barnepensjon og uførepensjon
 • Pensjonskapitalbevis under utbetaling skal ikke overføres til arbeidsgivers pensjonsleverandør.
 • Aldersgrensen for utbetaling av pensjon til personer som har eller har hatt særaldersgrense, kan ikke uten videre endres for pensjonskapitalbevis eller aktiv ordning dersom aldersgrensene i disse er forskjellig.
 • Det foreslås å tydeliggjøre ansvaret for informasjon mellom arbeidsgiver og forsikringsselskap noe mer enn det som ligger i loven.
 • Pensjonsinnretningene får hjemmel til å hente kontaktinformasjon fra arbeidsgiver, slik at de kan sende informasjon direkte til den enkelte ansatte.
 • Departementet foreslår ikke forskriftstekst, men vil vurdere videre et eventuelt krav til hvilken historikk knyttet til pensjonskapitalbeviset som skal overføres ved overføring av pensjonskapital­bevis. Dette kan være hvilke arbeidsforhold de forskjellige pensjonskapitalbevisene har utspring i, innbetalinger før det ble et pensjonskapital­bevis, med mer.
 • Det innføres digitalt førstevalg for bruk ved innføringen av egen pensjonskonto (må tre i kraft før reglene om egen pensjonskonto trer i kraft).
 • Det innføres mulighet for å overføre pensjonskapitalbevis fortere enn etter tre måneder ved innføring av egen pensjonskonto for eiere av pensjonskapitalbevis som ønsker dette, og generelt kortere oppgjørsfrist enn i dag.

Høringsinstansene har i store trekk vært positive til Finansdepartementets forslag. Enkelte har påpekt at det i etterkant av innføringen av egen pensjonskonto bør utredes om det nye regelverket fører til økt konkurranse og lavere kostnader, slik hensikten med ordningen er.

Videre har noen høringsinstanser tatt opp om regelen om at arbeidsgiver skal dekke standard forvaltningskostnader, og ikke administrasjonskostnader, vil gi muligheten for å velge selvvalgt leverandør en konkurranseulempe, og at den derfor bør endres. Ikke alle høringsinstansene er enige i at Finansdepartementets foretrukne modell for beregning av standardkompensasjon bør være den eneste modellen som kan tilbys, men flertallet støtter departementets foretrukne modell.

Finansdepartementet har foreslått at eiere av pensjonskapitalbevis ikke skal opplyses om alle terskelverdier som endres ved sammenslåing/overføring av pensjonskapitalbevis. Dette gjelder for eksempel grensen for årlig utbetaling til barn ved dødsfall. Enkelte høringsinstanser, herunder Forbrukerrådet, har tatt opp at eierne av pensjonskapitalbevis må få slike opplysninger når de skal velge om pensjonskapitalbevis skal overføres til ny pensjonsinnretning eller ikke.

Videre har flere høringsinstanser tatt opp at over­føring av historikk knyttet til innbetalinger til det som nå er pensjonskapitalbevis, må være en viktig forutsetning for overføring av pensjonskapitalbevis til ny pensjonsinnretning, og at regler for dette må være på plass innen overføringen av pensjonskapitalbevis starter.

Mange høringsinstanser mener at det, selv med departementets forslag, ikke er klare nok grenser mellom arbeidsgivers ansvar og pensjonsinnretningenes ansvar når det gjelder å få ut korrekt informasjon til de ansatte i forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto.

For å sikre best og enklest mulig opplevelse for eiere av pensjonskapitalbevis ved innføringen av egen pensjonskonto, har pensjonsleverandørene sam­arbeidet om en såkalt hub for så sømløs utveksling av informasjon dem imellom som mulig.

Videre må det sikres ett sted der det registreres om den enkelte har selvvalgt leverandør, og det må sikres trygg overføring av data knyttet til saldo på pensjons­­kapitalen for beregning av forvaltningskostnader i til­­feller der den enkelte har selvvalgt leverandør. Slik over­føring av data følger av Finansdepartementets foretrukne modell for beregning av standard­kompensasjon.

Dersom pensjonskapitalbevis skal kunne overføres allerede fra nyttår, må de ansatte få informasjon om denne muligheten senest 1. oktober 2020, gitt tre­månedersfristen for overføring av pensjonskapitalbevis. Her er det virkelig ikke mer enn tiden og veien, verken for pensjonsinnretningene eller for arbeidsgivere. Per 4. september 2020 er endelige forskrifter enda ikke på plass.

 

Samtidig med innføring av egen pensjonskonto, det vil si 1. januar 2021, vil nok den vedtatte regelen om at arbeidstakere skal få med seg opptjent pensjonskapital også for arbeidsforhold som har vart i mindre enn tolv måneder, bli innført.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS