Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Christian Rogdar er Cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 2002 og advokat i Econa.

Ny AFP-ordning i privat sektor

I forbindelse med pensjonsreformen ble AFP-ordningen i privat sektor endret med virkning fra 1. januar 2011. Advokat Per Christian Rogdar i Econa beskriver her de viktigste endringene som er foretatt og gir en nærmere gjennomgang av hvilke vilkår som må være oppfylt for at den ansatte skal ha rett til AFP. Målsetningen med oversikten er å gi leseren økt kunnskap om tidligpensjonsordningen som Dine Penger lett spøkefullt, men likevel nokså treffende, omtaler som «Absolutt Fabelaktig Pensjon»

Tariffestet pensjonsordning

AFP er en tariffestet pensjonsordning i privat sektor. Tidligere var det 3 nokså parallelle ordninger fra forskjellige arbeidsgiverorganisasjoner, men disse er nå samlet under Fellesordningen, slik at det fra årsskiftet er en felles AFP-ordning i privat sektor. Et vilkår for rett til AFP er at man helt frem til man begynner å ta ut pensjonen, jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale med AFP. AFP gis som et ugradert, livsvarig påslag til alderspensjon i folketrygden. AFP utbetales uten krav til eller øvre grenser for arbeidsinntekt i det samme tidsrom som ytelsen mottas. Du bestemmer i stor grad selv når du vil ta ut AFP. Den nye ordningen legger til rette for at du kan kombinere pensjonsuttak med jobb. Pensjonsreformen støtter arbeidslinjen og gjør det mer lønnsomt enn tidligere å stå lenger i arbeid.

Forhold som kan utelukke AFP - pass opp for fallgruber!

Arbeidstakere som i de siste årene før fylte 62 år har fått utbetalt pensjon, ventelønn eller lignende ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold, kan miste retten til AFP dersom denne ytelsen i løpet av et år overstiger 1,5 G. Det er gitt nærmere regler om seniorpolitikkprogram og om vederlag utbetalt i forbindelse med arbeidsgivers oppsigelse av en arbeidstaker. Dersom du vurderer å akseptere en fratredelsesavtale eller lignende, bør du forsikre deg om at ytelsene faller innenfor de snevre unntaksregler som er definert i ordningens vedtekter. Her kan Econas advokater bistå deg med å få oversikt over hvilke konsekvenser ditt valg kan medføre.

Dersom du har mottatt uførepensjon fra folketrygden etter at du ble 62 år, kan du ikke få AFP. Dette gjelder også dersom du på uttakstidspunktet, og i det foregående år, har hatt en pensjonsgivende inntekt som ikke tilsvarer en årsinntekt på minst 1G.

Hvor lenge må du ha jobbet for å få rett til AFP?

For å ha rett til AFP må du ha tilstrekkelig ansiennitet i en eller flere tilsluttede bedrifter. Hovedregelen er at du i 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år har jobbet i bedrift(er) tilsluttet AFP-ordningen til Fellesordningen, Arbeidsgiverforeningen Spekter eller Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA). Bedriften(e) må ha vært tilsluttet ordningene i samme periode. For arbeidstaker som er født i årene 1944 til 1954, er ansiennitetskravet mindre strengt; 1944 til 1951: 3 av 5 år, 1952: 4 av 6 år, 1953: 5 av 7 år, 1954: 6 av 8 år. Stillingsbrøken må i den tellende ansiennitetsperioden hele tiden ha vært minst 20 prosent. Det er videre krav til at arbeidsforholdet må ha vært arbeidstakers hovedbeskjeftigelse og ha gitt arbeidstakeren en pensjonsgivende inntekt som er høyere enn øvrige inntekter.

Hvilken tilknytning må den ansatte ha til bedriften?

Arbeidstakeren må være ansatt og reell arbeidstaker, med minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift, på det tidspunkt han eller hun begynner å ta ut pensjonen (uttakstidspunktet). Arbeidstakeren må også ha slik tilknytning i de tre siste år før uttakstidspunktet. Det er gitt nærmere regler knyttet til sykefravær, permisjon og annet opphold i arbeidsforholdet, samt regler knyttet til konkurs og nedbemanning.

Kun deler av virksomheten kan være omfattet av AFP-ordningen

Det er viktig å være oppmerksom på at i en rekke foretak er bare en eller noen deler av virksomheten omfattet av tariffavtale, og AFP-ordningen vil da som hovedregel være begrenset til å gjelde for disse deler av virksomheten. Alle arbeidstakere tilknyttet de deler av virksomheten som er tilsluttet Fellesordningen, vil i utgangspunktet være omfattet av AFP-ordningen. Arbeidstakere tilknyttet andre deler av foretaket vil derimot ikke være omfattet av ordningen.

Få full AFP selv om du fortsetter i full stilling!

Du kan tjene ubegrenset samtidig som du mottar AFP og alderspensjon fra folketrygden. AFP er en ugradert ytelse. Det betyr at den alltid vil utbetales 100 %, selv om du måtte velge å gradere alderspensjonen fra folketrygden. Du står imidlertid fritt til å velge uttakstidspunktet etter fylte 62 år, dersom du oppfyller de øvrige vilkårene og samtidig tar ut alderpensjon. For å få rett til alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år må du ha en opptjening som oppfyller vilkåret om minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivå). Tidspunktet du velger uttak fra vil påvirke størrelsen på de årlige ytelser. Det nye pensjonssystemet er innrettet slik at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid. Dersom du venter med å ta ut AFP, vil du dermed få en høyere årlig pensjonsytelse. Det er fordi pensjonen da vil utbetales over færre år. For AFP opphører denne effekten ved fylte 70 år. For å se hvordan årlig pensjonsytelse endres med ulike uttakstidspunkter eller for å sjekke størrelsen på AFP-pensjonen, logg inn på Din pensjon på www.nav.no/pensjon.

Vilkårene må være oppfylt både ved fylte 62 år og ved uttakstidspunktet

Det er viktig å være oppmerksom på at AFP-ordningen har vilkår som må være oppfylt både ved fylte 62 år og på uttakstidspunktet. Dersom en arbeidstaker, som har fylt 62 år og oppfyller vilkårene for rett til AFP, slutter å arbeide i en bedrift tilsluttet Fellesordningen uten å ha søkt om uttak av AFP, vil arbeidstakeren miste retten til AFP. Grunnen er at det kreves at arbeidstakeren på uttakstidspunktet for AFP er i jobb i en bedrift tilsluttet ordningen. Også andre endringer i arbeidssituasjonen etter fylte 62 år kan medføre at man mister retten til AFP.

Arbeidstakere søker selv om AFP. Du kan søke elektronisk gjennom Din pensjon på www.nav.no/pensjon eller via www.nyafp.no. Husk at du må søke AFP samtidig som du søker alderspensjon i folketrygden. Dette er fordi AFP i privat sektor er et påslag til alderspensjon i folketrygden.

Pensjonsrådgivning

Econas advokater jobber til daglig med arbeidsrettslige problemstillinger. Pensjon har utviklet seg til å bli et eget spesialområde som krever særskilt kompetanse for å kunne rådgi på en god måte. Econa har derfor inngått en samarbeidsavtale om pensjonsrådgivning for våre medlemmer med advokatfirmaet Arntzen de Besche. Deres pensjonseksperter kan bistå med pensjonsjuridiske vurderinger for våre medlemmer innenfor nærmere fastsatte rammer. Mer om dette tilbudet finner du på våre nettsider.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS