Magma topp logo Til forsiden Econa

Ny ytelsespensjon på høring – ikke engang en døgnflue

figur-author

Banklovkommisjonen har kommet med forslag til en ytelsespensjonsordning som har alleårsopptjening og er levealdersjustert. Aldri har kommisjonen vært så splittet i et forslag som nå.

I NOU 2015:5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV har Banklovkommisjonen foreslått en ny ytelsesordning i privat sektor som har allerårsopptjening og er levealdersjustert. Ordningen er ikke veldig ulik den nye tjenestepensjonsordningen som ble tillatt fra 2014, men enkelte ulikheter er det. Forslaget er på høring, med høringsfrist 14. august 2015.

Hovedtrekk ved forslaget

 • Alleårsopptjening av pensjon, det vil si at det opptjenes en pensjon tilsvarende en prosent av lønn hvert år (ikke opptjening av kapital som i innskuddspensjon og ny tjenestepensjon).
 • Maksimale opptjeningssatser er tenkt satt slik at 40 års opptjening kan tilsvare en pensjon på 66 prosent av lønn fratrukket folketrygd, men endelige satser er ikke fastsatt.
 • Pensjonskapitalen skal ved død tilfalle de andre i samme forsikringsfellesskap (med forsikringsfellesskap menes her alle med samme ordning i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse, ikke bare de som er i samme bedrift).
 • Premien vil bli høyere for kvinner enn for menn.
 • Levealdersjustering ved at personer født etter et fastsatt basisår får regulert ned pensjon fra 67 år med forventet levealder for sitt fødselsår, en reduksjon som skal vises for den enkelte etter hvert som pensjonen opptjenes.
 • 0 prosent avkastningsgaranti.
 • Samlet opptjent årlig pensjon skal hvert år reguleres med G-veksten eller en bedriftsspesifikk lønnsvekst (ikke sluttlønnsbasert, som dagens ytelsesordning).
 • Et reguleringsfond skal kunne benyttes til å betale veksten i opptjent årlig pensjon, og fondet skal få tilført midler dersom avkastningen ett år er høyere enn det som trengs for å betale en slik vekst.
 • Livsvarig utbetaling eller utbetaling minst til 80 år.
 • Pensjoner under utbetaling kan reguleres med avkastning eller med G-veksten fratrukket 0,75 prosent.
 • Arbeidsgiver skal betale alle omkostninger både i opptjeningstiden og i utbetalingstiden.

Det er en rekke uklarheter i forslaget knyttet til blant annet de maksimale opptjeningssatsene samt utforming av levealdersjustering og dødelighetsarv.

Uenighet i Banklovkommisjonen

Det er stor uenighet i Banklovkommisjonen både når det gjelder deler av utformingen som er foreslått, og ikke minst om produktet slik det er utformet, er ønskelig. Forslaget er etter manges syn et for stort avvik fra dagens ytelsesordning enn det som er ønskelig, mens andre mener at ytelsesbaserte ordninger uansett ikke er ønskelig.

Det er et tankekors at dersom Banklovkommisjonen hadde fulgt sitt opprinnelige mandat, kunne kanskje et bedre alternativt ytelsesprodukt ha vært utformet og på plass allerede i 2011. Finansdepartementet har senere endret det opprinnelige mandatet og dermed gjort det vanskelig å komme med gode løsninger.

Banklovkommisjonens leder gir selv uttrykk for at det er hans oppfatning at det videre lovarbeidet bør stilles i bero til etter høringen for å vurdere om synspunktene fra høringsinstansene kan gi grunnlag for samlende løsninger.

Det største spørsmålet er dermed ikke om produktet vil bli etterspurt eller ikke, men om det i det hele tatt vil bli fremmet et lovforslag for Stortinget om ny ytelsesordning basert på denne utredningen fra Banklovkommisjonen.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS