Magma topp logo Til forsiden Econa

Advokat i Econa

Overføring av feriedager til neste ferieår

Ferieåret går mot en avslutning, og spørsmålet om avvikling av restferie og overføring av ferie dukker gjerne opp. Overføres ikke benyttede feriedager automatisk? Hvor mye kan jeg overføre? Kan arbeidsgiver bestemme at jeg skal ta ut de siste feriedagene før årsskiftet? Kan jeg inngå avtale om økonomisk kompensasjon for ikke benyttede feriedager?

Reglene om ferie og feriepenger er regulert i ferieloven. Ferieloven skal sikre at alle arbeidstakere får avvikle årlig ferie, og sikre den enkeltes økonomiske mulighet til å avvikle ferie. I ferieperioden utbetales ikke lønn til arbeidstaker, men feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet.

Arbeidstaker har en plikt til å avvikle ferie i løpet av ferieåret, og arbeidsgiver plikter å legge til rette for ferieavvikling samt påse at ferien faktisk tas ut i løpet av ferieåret. Econas advokater opplever at uenighet rundt ferie og ferieavvikling ofte oppstår fordi partene i arbeidsforholdet er sent ute med å avtale når ferieavvikling skal gjennomføres. Ikke helt sjelden oppstår situasjonen at partene kommer i en «skvis» fordi arbeidstaker ikke har tatt ut alle feriedagene han eller hun har krav på. I det følgende beskrives adgangen til å overføre ikke benyttede feriedager til påfølgende ferieår.

Ferieloven er ufravikelig på enkelte områder

Ferieloven er i utgangspunktet ufravikelig. Med ufravikelig menes at loven ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker. Ferieloven inneholder enkelte unntak fra dette utgangspunktet. Ferielovens formål er å sikre at arbeidstakere får årlig feriefritid. Hvis partene i et arbeidsforhold avtaler noe som er i strid med lovens ufravikelige regler, vil denne delen av avtalen ikke være bindende. Ferielovens ordning vil da gjelde.

Avtalt overføring – lovens hovedregel

Hvis arbeidstaker ikke får avviklet all sin ferie før årsskiftet, kan arbeidstaker inngå avtale med arbeidsgiver om å overføre ferie til neste år. Etter ferieloven er det adgang til å overføre to uker ferie (tolv virkedager, inkludert lørdager, som loven definerer som virkedag). Overføringen av disse feriedagene kan bare skje til påfølgende år. Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem uker ferie. Om den femte ferieuken kan overføres eller ikke, og hvor mye som kan overføres, vil bero på den enkelte avtale. Det er lov å avtale at avtalefestet ferie overføres etter partenes ønske. Avtale om overføring av ferie må være skriftlig.

Unntak – automatisk overføring i enkelte tilfeller

Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet i ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Begrunnelsen for en automatisk overføring i slike tilfeller er at arbeidsgiver ikke skal kunne avtale at overskytende ferie kompenseres med lønn eller på annen måte faller bort. Dersom manglende ferieavvikling skyldes forhold på arbeidsgivers side, kan arbeidstaker i enkelte tilfeller kreve erstatning.

Ferieavvikling forhindret på grunn av sykdom

Dersom sykdom medfører at ferien ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, kan arbeidstaker kreve å få overført to uker ferie (tolv virkedager) til påfølgende ferieår. Arbeidstaker har rett til å kreve overføring av to uker ferie i slike tilfeller. Fremsetter arbeidstaker et slikt krav, skal overføring finne sted selv om dette er i strid med arbeidsgivers ønske. Denne overføringsadgangen kommer i tillegg til en eventuell avtalt overføring, som nevnt i avsnittet ovenfor om hovedregelen om avtalt overføring. Det betyr at dersom arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at to uker skal overføres til neste år, kan arbeidstaker i tillegg kreve to uker overført på grunn av sykdom.

Det er viktig å være klar over at sykdom i ferieåret ikke i seg selv gir grunnlag for å overføre ferie til neste ferieår. Det er et vilkår at sykdom har medført at ferieåret ikke blir avviklet innen ferieårets utløp. Hvis arbeidsgiver har tatt initiativ til ferieavvikling i perioder der arbeidstaker er arbeidsfør, og arbeidstaker har motsatt seg dette, vil overføringsmuligheten være avskåret. Hvis retten til å kreve overføring av ferie har gått tapt, skal feriepengene for den aktuelle ferieperiode imidlertid utbetales ved første ordinære lønningsdag etter utløp av ferieåret. Overføringen skjer ikke automatisk. Arbeidstaker må gjøre krav om overføring gjeldende overfor arbeidsgiver innen utløp av ferieåret. Adgangen til overføring vil falle bort dersom dette ikke kreves.

Ferieavvikling forhindret på grunn av foreldrepermisjon

Dersom arbeidstaker ikke får avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av permisjon, kan arbeidstaker avtale å overføre inntil to uker ferie (tolv virkedager) etter hovedregelen om overføring av ferie. Her gjelder ikke en ensidig rett til overføring for arbeidstaker, slik det gjelder ved overføring på grunn av sykdom, og arbeidstaker er avhengig av avtale med arbeidsgiver. Dersom overføring ikke blir avtalt, vil feriedagene falle bort. Arbeidstaker vil imidlertid motta feriepenger som en økonomisk kompensasjon for at ferien ikke avvikles på grunn av foreldrepermisjon. Utbetaling av feriepenger skal skje første ordinære lønningsdag i det nye arbeidsåret.

Anledning til å avtale økonomisk kompensasjon for ikke avviklet ferie?

Hovedregelen er at hvis arbeidstaker ikke har fått avviklet ferien sin, har han eller hun ikke krav på kompensasjon for dette utover lønn i de perioder arbeidstaker har jobbet. I tillegg skal arbeidstaker få utbetalt opptjente feriepenger. Det er ikke adgang til å «innløse» ferie som ikke er avviklet i lønn. Arbeidstaker har en plikt til å avvikle ferie, og arbeidsgiver har en plikt til å påse at ferien avvikles, og en tilretteleggingsplikt slik at dette blir gjennomførbart. Det er kun ett unntak, og det gjelder den femte ferieuken: Den femte ferieuken kan kompenseres økonomisk. Mange arbeidstakere er omfattet av tariffavtale eller annen avtale som gir rett til fem uker ferie. Ferieloven regulerer kun den lovfestede ferien (fire uker og én dag), og det vil ikke være i strid med ferieloven å avtale økonomisk kompensasjon for avtalefestet ferie, med mindre noe annet følger av den aktuelle avtalen. Det vil si at en arbeidstaker som har rett til fem ukers årlig ferie, likevel kan inngå avtale om å få de fire ekstra feriedagene økonomisk kompensert, dersom disse ikke tas ut i feriefritid, og partene er enige om en slik løsning.

Les mer om dine ferierettigheter i Econas arbeidsrettslige temaskriv. Disse finner du på våre nettsider under fanen om «Jus og Arbeidsliv». Du kan også kontakte oss på advokat@econa.no.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS