Magma topp logo Til forsiden Econa

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Sats p√• forskning innen √łkonomske og administrative fag!

Det er ikke bare ingeniører det vil bli mangel på. Også høyt utdannede økonomer vil bli en mangelvare i Norge ifølge SSB og Kunnskapsdepartementet.

Mye av løsningen på utfordringen ligger i at utdanningen må tilfredsstille de høye kravene arbeidslivet stiller. Det må bli enda mer attraktivt å ta doktorgrad, og det må virke stimulerende å drive med forskning innenfor det økonomisk-administrative feltet.

Econa representerer et fagfelt hvor det foregår lite forskning. Denne trenden bør snus. Vi ser en høy etterspørsel etter denne kompetansen, men dessverre lite forskning på feltet. Dette kan føre til en degradering av kvaliteten på undervisningstilbudet. Økonomiske og administrative fag har en demografisk utfordring med mange eldre faglærere som går av med pensjon de neste ti årene. I samme periode øker arbeidslivets behov for personer med slik utdanning. Fagområdet trenger derfor å få en økt prioritering for at ikke ringvirkningene skal bli altfor store.

Ifølge SSB er økonomisk oppgang drevet av blant annet vekst i arbeidsstyrken og kunnskapskapitalen og den teknologiske fremgangen. Da må man se på utdanningen i et helhetlig perspektiv, fra lavere nivå til doktorgradsnivå. Flere doktorgradsstudenter er et godt tiltak for å øke kvaliteten på utdanningen og forskningen. Det øker også rekrutteringsgrunnlaget for de ansettelsene som må gjøres som følge av pensjoneringer. I tillegg bør det åpnes opp for større fleksibilitet i lønnssettingen av doktorgradsstudentene. Econas lønnsstatistikk målt mot lønnen til doktorgradsstipendiater viser en stor forskjell som bør reduseres. Allerede i dag ser vi at knappheten på mastergradsutdannede økonomer gir seg utslag i høy startlønn og rask lønnsvekst. Det er med andre ord mer fristende å gå til langt høyere betalte jobber etter en mastergrad enn å fortsette på en doktorgrad med dårligere lønnsbetingelser.

Det er bekymringsverdig om Norge gjør seg for avhengig av utenlandsk forskningskompetanse, særlig når vi vet at halvparten av utlendingene som tar en doktorgrad i Norge, forsvinner ut av landet etter endt doktorgrad. Større grad av individuell lønnssetting kan være en løsning for å redusere lønnsforskjellene. Videre taper norske doktorgradsstudenter i forhold til utenlandske grunnet et system som gir et høyere insitament for utlendinger til å ta doktorgraden i Norge. Utenlandske doktorgradsstudenter har også langt bedre utsikter til gode betingelser i utlandet enn hva norske doktorgradsstudenter har i Norge.

Econa mener at økt økonomisk fleksibilitet og individuelle lønnsfastsettinger til doktorgradsstudenter i tillegg til at institusjonene selv kan gjøre strategiske valg i rekrutteringsprosessen, er tiltak som kan møte denne problemstillingen.

Kunnskap og forskning må lønne seg, også for kandidaten.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS