Magma topp logo Til forsiden Econa

Kim Andre Kroglund Tollefsen, tidligere studentvalgt styremedlem i Econa, Handelshøyskolen i Trondheim.

Linne Dale Midttømme, studentvalgt styremedlem i Econa, Høyskolen i Oslo og Akershus

Studentrådet 25 år

Econa fyller i 2014 hele 75 år. Organisasjonen har med det lang fartstid, men henger stadig med i tiden ved å engasjere seg i nye saker, slik som i høstens valg med valgbarometeret. Econa evner å se fremover, og organisasjonen satser stort på både unge mennesker og studenter. Det kommer klart frem gjennom nye prosjekter som Mentorprogrammet, NM i økonomi og nyansatte studenter i engasjementsutvalgene. Ikke minst kommer det frem gjennom årets jubilant, nemlig studentrådet, som fyller 25 år i år.

Studentrådet består av styrelederne i Econas 14 studentgrupper ved forskjellige utdanningsinstitusjoner, og fungerer som et bindeledd mellom administrasjonen, studentene og styret. Rådet skal også være et rådgivende organ for styret og ivareta studentenes interesser, i tillegg til at det skal fungere som en arena for erfaringsutveksling.

Fellesnevneren for medlemmene av Econas studentgrupper er engasjement. Medlemmene engasjerer seg i både egen og andres studiehverdag. Studentgruppene har kreativ frihet til å lage sosiale så vel som faglige arrangementer på sitt studiested. I denne sammenheng har studentrådet en nøkkelrolle som arena for erfaringsutveksling mellom de ulike skolene. Studentrådets to årlige møter har vist seg å være viktig i forbindelse med å skape bedre arrangementer på hvert enkelt studiested, og har i tillegg ført til at det har oppstått samarbeidsprosjekter på tvers av skolene.

Studiekvalitet og -innhold debatteres ofte i mediene. I studentrådet samles representanter fra flere studiesteder og kan følgelig sammenlikne kvalitet og praksis på de forskjellige skolene. Med eksempler fra god praksis andre steder er det enklere å komme med forslag til egen administrasjon, noe som igjen kan bidra til å heve kvaliteten på landets økonomistudier. Utvekslingen i studentrådet av opplysninger om kvalitet og praksis har resultert i et politisk prinsipprogram som skal ivareta Econas studentmedlemmers grunnleggende holdninger og fungere som et styringsverktøy for deres arbeid.

Studentrådet velger også to representanter til Econas hovedstyre og fire representanter til representantskapet, foreningens «generalforsamling». Gjennom deltakelse i rådet har studentene da mulighet til å erfare styrearbeid i praksis og dessuten bidra på arenaer hvor viktige beslutninger blir tatt. Studentrådets plasser i styret og representantskapet gjør det enklere for rådet å tale studentmedlemmenes sak, og er viktig med tanke på studentrådets betydning i organisasjonen.

Studentene blir inkludert i saker fra ulike nivåer i organisasjonen, og det brennende engasjementet blant studentene viser at man her har en arena for å utvikle både seg selv og foreningen. Muligheten til å opparbeide seg relevant erfaring hos en slik organisasjon skaper både sosiale bånd og yrkesrettet og praktisk kompetanse det ikke er mulig å få gjennom lærebøker.

Econa gir medlemmene sine anledning til å påvirke og engasjere. Organisasjonen får på denne måten knyttet til seg både gode støttespillere og idéutviklere, som kan være med på å drive organisasjonen videre i fremtiden. Noen synes kanskje styrearbeid og lederansvar virker avskrekkende. I Econa får man god oppfølging, og studentrådet bidrar til at man som student kan få etablert et solid og unikt fundament for videre karriere.

Studentrådet har de siste 25 årene vært et friskt pust i Econas hverdag. Gjennom kreativitet og frivillig arbeid har både nåværende og tidligere råd bidratt til å gjøre studentrådet til den arenaen det er i dag. Innsatsen som har blitt lagt ned, fortjener anerkjennelse fordi den har ført til at vi i dag har en solid plattform for videre utvikling, og den har vist at engasjement og stå-på-vilje lønner seg. Vi ser frem til de neste 25 årene!m


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS