Magma topp logo Til forsiden Econa

Christian Haugsnes er fagsjef i Econa.

Tittelundersøkelse 2009

Studentene fortsatt attraktive

Til tross for finanskrise og økende arbeidsledighet har over 44 prosent av sistårsstudentene på masternivå allerede fått tilbud om jobb. Det viser at økonomikompetansen er svært attraktiv også i nedgangstider. Og stadig flere studenter velger lang utdanning.

Tittelundersøkelsen har som mål å belyse studentenes syn på tittelbegrepene i utdanningen, men ser også på andre spørsmål knyttet til utdanning og arbeidsmarked.

Svakere utvikling på jobbmarkedet

Årets undersøkelse viser at andelen av sisteårsstudentene på masternivå som har fått jobb eller jobbtilbud før endt studium, har sunket i forhold til fjoråret. Figur 1 viser den totale utviklingen, uavhengig av fordypning og studiested. Sett i forhold til den økonomiske utviklingen kan man likevel ikke være misfornøyd med utfallet - over 44 % av sisteårsstudentene har fått jobb eller tilbud om jobb i begynnelsen av mars måned.

De eldste mest pessimistiske

De eldste studentene er mest pessimistiske i forhold til årets utvikling av arbeidsmarkedet. Nærmere halvparten av de spurte masterstudentene tror arbeidsmarkedet vil bli «markant strammere» enn fjoråret. Dette kan skyldes både masterstudentenes egne erfaringer med jobbsøkning, sterkere overvåkning av arbeidsmarkedet blant masterstudenter med mer.

Forlenger utdanningen

Et mer usikkert arbeidsmarked får også konsekvenser for de yngre studentene, som i økende grad velger å gå et 5-årig løp i stedet for å søke arbeid etter endt bachelorstudium. 81 % av bachelorstudentene har til hensikt å fortsette på en mastergrad totalt sett. 2. årsstudentene er mest sikre i valget - 85 % vil gå videre, og kun 9 % er usikre.

Liv levnet for siviløkonomtittelen

Etter innføringen av 3+2 og siviløkonom som sidetittel til mastergraden, var det knyttet spenning til om siviløkonomtittelen var evnet lang levetid blant studenter i det nye utdanningsløpet. Årets undersøkelse viser at 83 % av de spurte masterstudentene vil bruke siviløkonomtittelen enten som eneste utdanningstittel eller i kombinasjon med mastergraden i en jobbsøknad - mens kun 17 % vil anvende mastergraden alene. Blant de yngste studentene var andelen som ville anvende siviløkonomtittelen enda høyere.

Karakteristikker av utdanningstitlene

I en rangering av karakteristikker for siviløkonom- og mastertittelen gir studentene sistnevnte høyest score for karakteristikkene «innovativ» og «fremtidsrettet», mens siviløkonomtittelen scorer klart høyest på «anseelse» og «merkevare». Med ett unntak scorer siviløkonomtittelen høyere innenfor alle karakteristikker i årets undersøkelse sett i forhold til 2008.

Dette er tittelundersøkelsen:

  • Årlig undersøkelse om studenters holdning til siviløkonomtittelen og en del andre sentrale spørsmål om arbeid og utdanning
  • Lages i samarbeid mellom studentene og skolene som utdanner siviløkonomer
  • Ble gjennomført første gang i 2008
  • Over 1300 studenter har svart i år


Figur 1: Sisteårsstudentenes situasjon på jobbmarkedet per første uke i mars 2009 mot samme tid i 2008 Figur 2: Forventninger til arbeidsmarkedet i 2009

figur

Figur 3: Begrep som står sterkest i næringslivet (alle studenter)

figur

Figur 4: Bruk av tittel ved jobbsøknad (masterstudenter)

figur

Figur 5: Karakteristikker. Studentene har gitt score på 1-5 i forhold til hvilken grad de mener karakteristikken passer til tittelen.

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS