Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Lunde er økonom ved ECON - Senter for økonomisk analyse.

USA: Vekstpause

Helt frem til i sommer fortsatte den fantastiske veksten i amerikansk økonomi. I høst er det imidlertid blitt klart at konjunkturene er i ferd med å snu. Spørsmålet er om den amerikanske sentralbanksjefen Alan Greenspan nok en gang kan klare å lose økonomien gjennom en svak fase, eller om USA nå står foran et mer alvorlig tilbakeslag.

av Geir Lunde

INVESTERINGSVEKSTEN I FERD MED Å STANSE

Mesteparten av den økonomiske statistikken som er publisert for USA de siste månedene, viser at økonomien er i ferd med å bremse klart opp. Særlig har investeringene i næringslivet økt langt svakere i høst enn tidligere i år og i fjor. Dette ser ikke ut til å ha sammenheng med svakere inntjening i næringslivet. Antakelig er det renteoppgangen de siste par årene og mer pessimistiske vurderinger av de økonomiske utsiktene som er hovedårsakene til at næringslivet bremser investeringstakten. Svekkelsen må også ses i sammenheng med den meget sterke økningen av investeringene på hele 90-tallet. Siden 1990 er næringslivets investeringer blitt mer enn fordoblet reelt sett, mens verdiskapingen i samme periode økte med 40 prosent.

Det er fare for at investeringene i hvert fall i en periode ikke vil vokse nevneverdig. Snarere synes det å være grunn til å frykte et fall i investeringene når det relativt høye nivået tas i betraktning, og også fordi de økonomiske utsiktene synes relativt usikre.

FARE FOR AT HUSHOLDNINGENE BLIR MER FORSIKTIGE

Veksten i privat forbruk avdempes også, men i langt svakere grad enn inntektene til amerikanske husholdninger. Dette betyr at sparingen blant amerikanerne fortsetter å falle til tross for høyere renter, større usikkerhet i aksjemarkedet og fremtidsutsikter som er mer usikre enn på flere år. Nedgangen i spareraten har tidligere blitt forklart med den sterke oppgangen i aksjekursene, men sparingen har altså fortsatt å gå ned lenge etter at oppgangen i aksjekursene stanset. En nærliggende forklaring på at disse usikkerhetsmomentene ikke har slått ut i sparingen, er at situasjonen på arbeidsmarkedet fortsatt er svært gunstig sett fra arbeidstakernes side. Det er stor mangel på arbeidskraft i mange bransjer i store deler av USA. Ledigheten ligger nå på sitt laveste nivå på over tretti år. Likevel tyder målinger av forbrukernes forventninger på at også de er i ferd med å bli mer pessimistiske om fremtiden. Det kan bety at vi står foran et omslag i sparingen og dermed svakere vekst i privat forbruk fremover.

figur

Figur 1

INFLASJONEN LIGGER HØYT

Inflasjonen i USA ligger høyere enn målene i pengepolitikken. Høye oljepriser og økende priser på andre råvarer sammen med sterk oppgang i prisene på tjenester har trukket den amerikanske prisstigningen opp. Lønnsveksten har holdt seg relativt stabil under hele den langvarige oppgangen, men det er tegn til en viss oppgang gjennom det siste året. Selv om produktivitetsveksten har holdt inflasjonen nede, er det et behov for å dempe inflasjonen fremover.

Utsikter til svakere utvikling i både investeringer og privat konsum sammen med et sterkt press i arbeidsmarkedet og høy inflasjon gir store utfordringer i utformingen av pengepolitikken. Alan Greenspan er nærmest blitt genierklært for å ha maktet lignende utfordringer tidligere på 1990-tallet. Greenspan har i tilsvarende situasjoner prioritert å understøtte veksten fremfor å bekjempe inflasjonen. Det tror jeg han vil gjøre nå også. Likevel tror jeg ikke at amerikanerne unngår en periode på et år eller så med mer moderat vekst enn de siste årene, før økonomien igjen vil vise ny styrke. Men et betydelig tilbakeslag synes ikke sannsynlig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS