Magma topp logo Til forsiden Econa

Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI. Handelshøyskolen BIs forskningssider: www.bi.no/forskning Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Valget mellom unge og eldre

Partiene på venstresiden i kommunepolitikken vil bruke mest på de unge, mens de blå partiene vil satse mest på de eldre, viser en studie fra Handelshøyskolen BI.

Norske kommuner har i hovedsak ansvar for tre typer av tjenester:

  1. Tjenester som tilfaller barn og unge (barnehager, grunnskole og barnevern).
  2. Tenester som stort sett benyttes av eldre (helsetjenester og eldreomsorg).
  3. Tjenester som alle har glede av (infrastruktur, tekniske tjenester).

Samtidig er kommunepolitikken en ideologisk strid der venstresidens partier vil ha et omfattende offentlig engasjement, mens høyresiden er noe mer skeptisk til dette.

- Kommunenes budsjettprioriteringer avspeiler derfor en avveining av behovene til unge versus eldre innbyggere, fremholder professor Rune Sørensen ved Handelshøyskolen BI.

Kommune-Norge under lupen

Rune Sørensen har sammen med forsker Lars Monkerud ved Handelshøyskolen BI har siden 1995 intervjuet mer enn 10.000 lokalpolitikere om hva de vil bruker mer eller mindre budsjettmidler på i sin kommune.

Studien dekker til sammen fem ulike valgperioder, og er oppdatert med resultater fra utløpet av inneværende valgperiode fra 2007-2011.

Undersøkelsen fra 2011 omfatter svar fra 121 ulike kommuner.

Hovedresultatene i studien kan oppsummeres i tre punkter:

  1. Kommunepartiene på venstresiden vil prioritere de unge (barnehager, skole, barnevern og sosialhjelp), mens partiene på høyresiden vil prioritere de eldre (helsetjenester og eldreomsorg).
  2. Venstresidens representanter er mer positive enn høyresidens til å innføre, beholde og øke eiendomsskatten, og til å finansiere kommunens virksomhet ved økte gebyrer på tekniske tjenester.
  3. De politiske avstandene er mellom Arbeiderpartiet og mellompartiene (Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre) er gjennomgående små. Høyres posisjon faller mellom disse partiene og Fremskrittspartiet. Det er i første rekke Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet som skiller seg ut med markante budsjettprioriteringer.

- Det er overraskende hvor klart høyre-venstre-asken i politikken kommer til uttrykk gjennom hva lokalepolitikerne selv ønsker å prioritere, påpeker Sørensen.

Barn og unge vinner

Undersøkelsen viser at de fleste lokalpolitikerne mener det er viktigst å satse på helse- og eldreomsorg. Men uttalte prioriteringer ser ikke alltid til å følges opp med økte bevilgninger til de eldre.

- De fleste lokalpolitikere sier de ønsker å prioritere eldresektoren høyt. Det er likevel mye som tyder på at det er barn og unge som i sum er budsjettvinnere i kommunen.

Ifølge BI-professoren kan det skyldes at Stortinget i større grad har bundet kommune i forhold til å satse på skole og barnehager enn på eldreomsorg.

figur

Professor Rune Sørensen ved Handelshøyskolen BI

Vinner europeisk forskningspris

Professor Jonas Söderlund ved Handelshøyskolen BI er tildelt en europeisk forskningspris for en studie av personalledelse i en prosjektbasert økonomi.

Stadig mer av arbeidslivet organiseres i prosjekter. Ofte vil prosjekter omfatte både fast ansatte og eksterne prosjektdeltakere. Dette krever en ny tilnærming til hvordan vi håndterer organisasjonens menneskelige ressurser.

- Den stadig hyppigere bruk av prosjektformen i næringsliv og offentlig sektor, peker i retning av at vi må tenke nytt om hvordan vi driver personalledelse, fremholder professor Jonas Söderlund ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Nye tanker om personalledelse

Söderlund har sammen med forskerne Karin Bredin og Elisabeth Borg gjennomført en studie av et teknisk konsulentfirma, der konsulentene er et eksempel på en ekstern personalressurs.

Forskerne har sett på den rollen konsulentene spiller i mange prosjektintensive bransjer.

De har særlig vært opptatt av å utforske hvilke konsekvenser dette har for ledelse og organisering av menneskelige ressurser, virksomhetens kompetansestrategier og kunnskapsoverføring mellom prosjekter.

Resultatene av studien ble i sommer presentert på årskonferansen til European Academy of Management (EURAM) som ble arrangert i Tallinn i Estland.

Forskerne peker i studien på nye måter å betrakte bedriftens menneskelige ressurser på. I stedet for bare å se på virksomhetens egne ansatte tar forskerne til orde for å inkludere alle som på ulike vis bidrar til bedriftens verdiskaping.

Med dette som utgangspunkt skisserer forfatterne ulike alternativer som bedrifter og organisasjoner kan velge mellom. Det kan handle om å velge mellom mindre eller større andel av eksternt personal.

Forskerne skisserer også ulike sentrale nøkkeltall som kan brukes til å følge utvikling og sammensetning av arbeidsstyrken i bedriften.

Pris for beste paper

Söderlund og hans kolleger ble tildelt en av konferansens priser for beste forskningsarbeid («paper»), The IPMA-PMI Best Paper Prize 2011. Prisen deles ut av organisasjonene International Project Management Association (IPMA) and the Project Management Institute (PMI).

- Dette er en anerkjennelse av BIs sterke posisjon innenfor fagområdene HRM og prosjektledelse, kommenterer Söderlund.

BI-professoren ble for to år siden tildelt prisen for Årets HR-forskning i Sverige. Söderlund leder faggruppen for prosjektorganisering ved BI og er fagansvalig for BIs Master of Management-program i prosjektledelse.

figur

Professor Jonas Söderlund ved Handelshøyskolen BI


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS