Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er spesialrådgiver forskningskommunikasjon BI

Velgerne straffer udugelige politikere

Norske kommunepolitikere skal ikke føle seg for trygge under høstens kommunevalg. – Velgerne kan stemme ut udugelige politikere om det finnes klare politiske alternativer, påviser Lars Chr. Monkerud i sin doktorgradsavhandling ved Handelshøyskolen BI.

figur

Lars Chr. Monkerud ved Handelshøyskolen BI har i sin doktorgradsavhandling Organizing Local Democray: The Norwegian Experience undersøkt lokalpartienes skjebne i kommune- og fylkestingsvalgene i samtlige norske kommuner fra 1983 og frem til i dag.

– Misfornøyde velgere kan under visse forutsetninger reagere med stemmeflukt fra partier som kan ses som lokale makthavere, fremholder Monkerud.

En velgerkontroll gjennom stemmeseddelen forutsetter imidlertid at velgerne kan utpeke en ledende koalisjon av ansvarlige lokale makthavere som kan straffes.

Velgermisnøye og påfølgende «utstemming» er dessuten forbundet med lokale nedgangstider som lokalpolitikerne ikke evner å gjøre noe med.

– Straffereaksjonen må være fornuftig. Skal velgeratferden være effektiv, må velgerne kunne stemme inn et troverdig alternativ, konstaterer lokaldemokratiforskeren.

I praksis mangler ofte en tydelig lokal makthaver som kan straffes, og det finnes ikke alltid noe klart politisk alternativ blant de mange listene som stiller til valg.

Lars Chr. Monkerud observerer sterke og fornuftige velgerreaksjoner utelukkende i kommunene, og ikke i de strengere regulerte fylkeskommunene. Men også i kommunene ligger det et klart potensial i å utvikle et mer velfungerende lokaldemokrati.

– Forutsetningene for effektive velgerreaksjoner er sjelden til stede i norsk lokalpolitikk, og det er kanskje heller ikke rom for lokal politikk i noe stort monn, sier Monkerud, som i sin avhandling påpeker at lokalpolitikerne i praksis er sterkt regulert av sentrale myndigheter.

Monkerud påviser i sin doktorgradsavhandling at partisammensetningen (sosialistiske partier vs. borgerlige partier) i kommunestyrene har betydning for det lokale skatte- og gebyrnivået. Og sammenhengen er, ikke overraskende, som følger: – Jo større innslag av sosialistiske representanter, desto høyere skatte- og gebyrnivå.

Men økninger i kommunestyrets sosialistandel fører likevel kun til en beskjeden økning i skatte- og avgiftsnivået.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS