Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver i Econa

Verdien av (fri)tid og arbeid

Verdsetting av fritid er ingen enkel øvelse, og de enkelte individers preferanser spiller en vesentlig rolle. Det danske strategi- og markedsføringsselskapet IIH Nordic endte med å gi sine ansatte mer fritid med fri hver fredag som et konkurransefortrinn. Basis for denne endringen var kunnskap om hva de ansatte ville ha. Samtidig er det gjort en rekke tiltak for at de ansatte skal være mer effektive når de er på jobb. De ansatte har arbeidsoppgaver som er typisk kontorarbeid.

25 prosents produktivitetsvekst

IIH Nordic tjener mer penger etter at de ansatte fikk fri hver fredag. I praksis har produktiviteten til de ansatte og virkemidlene de ansatte til enhver tid har tilgjengelig, i snitt økt med mer enn 25 prosent i løpet av noen få måneder. Økt pris på tjenestene har ikke har spilt en vesentlig rolle.

Tidsoptimalisering

Tiltakene for å bruke tiden på jobb effektivt har nok spilt en vesentlig rolle. Tiltakene har blant annet rettet seg mot væskebalanse, mindre forstyrrelser i åpent landskap, konsentrasjonsøvelser, pause i fem minutter hver halvtime og regler for maksimal møtelengde (20 minutter, 45 minutter ved omfattende saker). Det er også lagt opp til at legebesøk og liknende tas på fredagen som er fri. Det er for ganske mange norske arbeidstakere en form for innskrenkning av fritid.

Hawthorne-effekt?

I tilfellet IIH Nordic er det vanskelig å utelukke at det er de andre tiltakene og ikke en ekstra fridag i uken som har bidratt til endringen, samt at det kan være en Hawthorne-effekt (økt produktivitet siden man føler seg spesiell). I alle tilfeller er det spennende å følge utviklingen hos IIH Nordic framover. Fortsetter suksessen, er det mange virksomheter med ansatte innenfor kontorarbeid som har god grunn til å tenke nytt om hvordan en organiserer arbeidet til de ansatte.

Mer enn 25 prosent i vekst

Gitt avtakende produktivitet per time er den første timen en ansatt går på jobb, for arbeidsgiver den mest verdifulle. På den annen side er det den timen vi som arbeidstakere gjerne selger billigst. Det er utrolig kjipt å gå uten noe å gjøre. I motsatt ende skal overtidsarbeid lønnes med minst 40 prosent mer enn vanlig timelønn. Fritid er for de fleste et følbart marginalt gode, og det er derfor naturlig at det skal betales mer for overtid. Dette er derimot gjerne den timen med lavest produktivitet.

God bytteavtale

Hvis vi tar IIH Nordic som eksempel, ser vi at de har kuttet i den arbeidstiden som for den ansatte er mest verdt å overføre til fritid, og som er minst verdt som produktiv arbeidstid for arbeidsgiver. Dette byttet medfører at den faktiske målte produktiviteten kan hevdes å ha økt velferden for den ansatte med mer enn 25 prosent, fordi fredagen er den dagen i arbeidsuken som en aller helst vil bytte i fritid.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS