Magma topp logo Til forsiden Econa

Ove André Brenna er utdannet siviløkonom (Bodø 95) og jobber i dag som prosjektleder i NSFs kurs- og konferansevirksomhet. Brenna har hatt ansvaret for kåringen av «Årets Økonomileder»

Vi må bidra til hverandres suksess

Marianne Mithassel Aamodt, økonomidirektør i Hydro Aluminium Products og vinner av «Årets Økonomileder»-pris, har ikke et stort og prangende kontor. I bedriften er cellekontorene nylig byttet ut til fordel for kontorlandskap. Den nybakte prisvinneren har tro på at åpne løsninger er positivt for miljø og resultater , og legger stor vekt på at arbeidet i økonomifunksjonen må «bygge på å dele». Slik kan medarbeiderne bidra til hverandres suksess.

Jeg tror at ved å sitte åpent, vil vi oppnå en annen type kontakt. Informasjonsutvekslingen vil foregå på en annen måte og flere vil få en bredere forståelse for hva som skjer i forretningen. Selvfølgelig er det en stor overgang, men vi har hatt workshops med alle de ansatte hvor vi lagde interne spilleregler. En av utfordringene med å sitte åpent er å signalisere når man er tilgjengelig og ikke-tilgjengelig, siden man ikke har en dør å lukke. En av de store fordelene er selvfølgelig fleksibiliteten dette gir i en organisasjon i stadig endring, poengterer Aamodt.

-- Hva anser du selv som de viktigste oppgavene i din jobb som økonomileder?

-- Det er spesielt to oppgaver som er viktig for meg som leder. Den ene er å se til at vi har riktig organisasjon med hensyn til kompetanse, og å passe på at vi har de rette folkene på de rette stedene. Den andre hovedoppgaven er spredning av nyttig informasjon som skaper helhetstenkning og spredning av kunnskap om beste praksis. Når vi finner gode løsninger et sted i organisasjonen er min jobb å tilrettelegge for at flere kan ta i bruk samme metode eller verktøy. Dette er sentralt i tillegg til økonomioppfølging og bidrag til utvikling av selskapet forøvrig, sier Aamodt.

KREATIVE METODER

Aamodt bruker blant annet kreative metoder som world cafe, tegning og gruppearbeid for å få frem nye ideér og løsninger hos seg selv og de ansatte. Gjennom å lage en setting eller et miljø hvor det kan tenkes fritt og lyttes til hverandres tanker, hentes det frem smarte og gode løsninger. I tillegg er et vel fungerende nettverk viktig både for å innhente og spre informasjon.

-- Økonomiarbeidet kan ikke fungere isolert. Hos oss har vi en veldig bred ledergruppe på 12 personer. Det gjør at vi får innspill fra mange fag- og forretningsområder og tar med oss forståelsen vi får av de andres områder ut igjen i våre nettverk og våre organisasjoner. Dette er en bevisst måte å jobbe på. Også i økonomifunksjonen bringer vi folk sammen ett par ganger i året for at de skal forstå helheten og finne ut hvordan vi kan bidra til å skape mest mulig verdi. Det er også min oppgave å markedsføre internt verdien av det arbeidet som gjøre i økonomifunksjonen. Organisasjonen skal forstå at vi er med på å skape verdier, poengterer Aamodt

-- Hva bidrar din økonomifunksjon med til Hydros verdiskapning?

-- Økonomifunksjonen er med på å tilrettelegge planprosessen og bidrar aktivt til at hver del av organisasjonen finner de rette målene (Key Performance Indicators) og at målene er balanserte (Balanced Scorecard). Videre bidrar vi også med å følge opp enhetene og påse at vi når målene som er satt gjennom god rapporteringsstruktur og analyser. Økonomifunksjonen samarbeider med de som «eier» målene (KPIene) og utvikler handlingsplaner og korrektive tiltak. Vi leverer også beslutningsstøtte for at bedriften kan ta bedre beslutninger både strategisk og operasjonelt. I tillegg skaper vi verdi ved å jobbe kontinuerlig for å forbedre prosesser.

Økonomifunksjonen jobber ofte integrert i tverrfaglige team, og mange får muligheten til å utvikle helhetstenkning. Dette gir oss muligheten til å se ting som kanskje bør endres. Kontinuerlig fokus på automatisering, og effektivisering av oppgaver, frigjør tid til verdiskapende analyser og tid til å initiere det som skal til for å drive businessen videre, oppsummerer Aamodt.

-- Jeg bruker mye av min tid på å skape forståelse for at vi må være forandrings- og endringsvillige slik at vi kan få til kontinuerlige forbedringer, sier hun.

-- Hvordan da få til en kultur hvor «alle» jobber verdsettes som like viktige for totalen?

-- Det er en selvfølgelig en utfordring. Så lenge folk gjør en god jobb, synes jeg at de fortjener en klapp på skulderen og en positiv kommentar. Vi ønsker at folk skal være forskjellige. Vi ønsker å spille på det beste i den enkelte slik at vi totalt sett får en god gruppe. Det hadde ikke fungert godt om alle hadde drevet med nye offensive prosjekter, for noen er nødt til å holde basisen på plass, understreker Aamodt.

IKKE HØY TURNOVER

-- Økonomer er en utålmodig gruppe som skifter jobb ofte. I tillegg har det nå blitt mer utbredt, særlig blant dot.com-selskaper, å lokke med opsjoner og eierskap. Hva gjør du for å motivere og beholde ansatte?

-- Vi har ikke spesielt høy turnover hos oss, ikke mer en sunt er.

Jeg er opptatt av å utvikle medarbeidere og eksponere dem på en spennende måte. De får være med på ledermøter, planmøter, møter med konsern eller med andre hvor de får vise hva de kan og får ta æren for den jobben de har gjort. De jobber selvstendig og får stadig bedre business forståelse. Ved at de får oppgaver som setter kunnskapen på prøve og stadig får prøve noe nytt tror jeg stimulerer og bidrar til at folk blir værende. Vi har mange forskjellige oppgaver. Ved å sette dem inn i en helhetlig sammenheng ser vi at oppgavene som gjøres ofte bidrar til verdiskapningen i divisjonen. Videre prøver jeg å skape kontaktnett som er viktig for at de skal kunne utvikle seg og gjøre en god jobb. Vi har det gøy sammen.

Årets Økonomileder har jobbet 13 år i Hydro-systemet og har blant annet jobbet som ansvarlig for konsolideringssystemer, controller og økonomisjef. For 2 1/2 år siden ble hun økonomidirektør med ansvar for IT og økonomi i divisjonen.

-- Som leder har jeg måttet gi slipp på den spisskompetansen jeg hadde på regnskap, og teknisk kompetanse på rapporteringssystemer som jeg fokuserte på da jeg ble ansatt i selskapet. F.eks. hendte det i hektiske perioder at jeg kunne våkne midt på natten og vite at batch-kjøringen hadde skåret seg, for så å dra ned på jobben for å fikse problemet. Det er altoppslukende å være ekspert . Jeg prøver å være godt orientert om det som skjer og er glad for at det er mange som kan mer enn meg på de forskjellige spesialistfeltene. Det er nødvendig for at vi totalt sett klarer å løse oppgavene bra, sier Aamodt.

FELLES VERDIGRUNNLAG

En av hovdegrunnen til at Marianne Aamodt ble valgt til Årets Økonomileder var at hun har gjort en spesielt god jobb i å omstrukturere økonomifunksjonen i divisjonen. Selv om funksjonen er geografisk spredt, samler hun den og får den til å fungere som en helhet. Hvordan har du klart å få til fellesskapsfølelsen?

-- Jeg tror mye av det er mentalt -- det at vivil jobbe sammen! I økonomifunksjonen har vi sammen utarbeidet eget verdigrunnlag hvor en av de viktigste verdiene er «å dele». Det betyr å dele beste praksis, teknikker, ideér, og kunnskap. Holdningen er at gir du noe, så får du noe igjen på et senere tidspunkt. En grunnleggende tanke i økonomifunksjonen er at vi må bidra til hverandres suksess. For at dette skal fungere i praksis er det viktig å synliggjøre at «å dele» er en viktig ressurs for organisasjonen. Derfor deler jeg ut en årlig pris («The Golden Glue Award») til en person som har utmerket seg i å bidra til fellesskapet. Selvfølgelig har ny teknologi som elektronisk post og strukturerte databaser gjort det enklere å jobbe over geografiske grenser. Men også standardiserte prosesser på en felles it-plattform letter kommunikasjonen på tvers. F.eks. i planprosessen har vi den samme strukturen og KPIene er satt opp på samme måte uansett hvor i organisasjonen man jobber, sier Aamodt.

-- Hvilke andre verdier har dere i verdigrunnlaget?

-- «Respekt for enkeltindividet» -- vi ønsker mangfold, og det er greit å være annerledes. Videre skal vi «utfordre hverandre» slik at vi kontinuerlig gjør ting bedre, smartere, annerledes og ikke stivner i et mønster. Den siste verdien er «anerkjennelse og belønning» -- å gi tilbakemeldinger og gjerne en klapp på skulderen, eller tips for å gjøre ting bedre neste gang, forteller Aamodt.

-- Hva tror du blir viktig for økonomifunksjoner fremover?

-- Uten tvil at økonomifunksjonen støtter opp om forretningsdriften og selv er forretningsdrevet. Jeg tror ikke at økonomifunksjonen kan sitte på sidelinjen, men må ut og jobbe der hvor verdiene skapes -- ute i verdikjeden som vi velger å kalle det. Økonomene må ha helhetsforståelse og skjønne sammenhenger. Det nytter ikke å optimalisere og gjøre det veldig bra på ett område, om andre områder ikke fungerer. Det er totalen som teller, tror Aamodt

-- Du har så langt gjort en strålende karriere. Det betyr vel at du har jobbet veldig mye?

-- Jeg er opptatt av å ha en god balanse mellom jobb og privatliv. Trives man på jobben, så har man det godt og kan ta det med seg privat og omvendt. Selv har jeg tre gutter på 3, 6 og 9 år. Det er krevende å være mor og samtidig ha en karriere. Men det gir meg utfordringer på flere måter i livet . Jeg er redd for å bli ensporet -- å jobbe så mye at jeg ikke klarer å bringe inn andre dimensjoner. Jeg prøver derfor å være et rollebilde for mine ansatte og gå hjem i fornuftig tid. Det kan bli hektisk i perioder, men jeg prøver å legge opp til en organisasjon som er villig til å stå på når det gjelder, med med stor grad av fleksibilitet. Jeg tror at det er viktig for at man skal kunne yte bra, understreker Aamodt.

-- Men tilslutt, hva har prisen betydd for deg personlig?

-- Det var inspirerende og gøy å få prisen. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger både internt og eksternt og har opplevd prisen som samlende. Det er en anerkjennelse for den jobben økonomifunksjonen har gjort. Prisen er en konsekvens av et godt samspill. Det er en motivasjon til å fortsette videre, for det er fortsatt mye som skal gjøres. Vi blir aldri ferdig, konstaterer Årets Økonomileder.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS