Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem

Vil gjenreise æresbegrepet for blårussen

Nyvalgt styreleder for Econa, Arne Liljedahl Lynngård (50), har mange tanker for hvordan han skal ta Econa videre. Han er også opptatt av å forsvare økonomers faglige status, og synliggjøre hvordan økonomer gjør en viktig jobb i alle deler av samfunnet.

figur

Når samfunnet diskuterer hvordan fellesskapets ressurser best skal organiseres, er det alltid noen som foraktelig uttaler at de skal ha seg frabedt «lettbent blårusstenkning». Den beskrivelsen må vi imøtegå hver gang vi hører den! Å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av forskjellige alternativer er en viktig forutsetning for å kunne ta gode beslutninger. Derfor er kompetansen til økonomer viktig i alle funksjoner og lag av samfunnet, om vi skal forvalte våre ressurser på en best mulig måte, fastslår nyvalgt styreleder i Econa, Arne Liljedahl Lynngård. Han er stolt av å være økonom og mener den faglige ballasten han har med seg fra studiet, har vært avgjørende i hans mange roller i samfunnet.

Et organisasjonsmenneske

Klar til kamp for sine over 20 000 medlemmer overtok Arne Liljedahl Lynngård stafettpinnen som styreleder på representantskapsmøtet i mai. Han går til jobben med friskt mot og mange tanker om hvordan organisasjonen best mulig skal kunne tjene sine medlemmer.

Lynngård er født og bosatt i Bergen og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). I 1990 var han ferdig på NHH, etter en god studietid der han også var aktiv i flere av studentaktivitetene. Jobbmessig har han syslet mye med både reiselivsutvikling og eiendomsutvikling, og hadde også noen interessante år i kraftbransjen, i perioden da kraftmonopolet ble oppløst. Men det er vanskelig å komme bort fra at Arne Liljedahl Lynngård er et vaskeekte organisasjonsmenneske.

– I slutten av studietiden ble jeg involvert i menneskerettighetsarbeidet til Raftostiftelsen. Stiftelsen ble opprettet til minne om NHH-professor Thorolf Rafto av kolleger og studenter på høyskolen. Det er for øvrig også et godt eksempel på at økonomer og økonomistudenter er opptatt av viktige samfunnsverdier og rettighetsspørsmål. Arbeidet i Raftostiftelsen har siden den gang vært en viktig del av mitt liv, sier han.

Og det er ikke bare utenfor arbeidstiden organisasjonslivet preger ham. Like etter valget tok han til i sin nye jobb som daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen. På knappe 20 år har denne organisasjonen vokst til å ha rundt 100 ansatte og over 300 frivillige i aktivitet. Lynngård føler jobben er en naturlig fortsettelse av hans arbeid med internasjonale menneskerettigheter.

– Eleanor Roosevelt, som ledet arbeidet med menneskerettighetserklæringen, spurte i sin tid: «Hvor starter de universelle menneskerettighetene? De starter på små steder, så små at du ikke kan se dem på noen verdenskart, i lokalmiljøet, på skolen, på arbeidsplassen.» Og slik tenker jeg rundt Kirkens Bymisjons arbeid. Byen er for alle, og alle mennesker har samme verdi. Bymisjonen har en viktig rolle i å avdekke krenkelser, urett og nød, men vi prøver også å hjelpe mennesker med å se hvilke ressurser de besitter, og få bedre kontroll over eget liv. Å arbeide for menneskers verdighet og rettigheter lokalt er også en viktig del av menneskerettsarbeidet, proklamerer han.

Tydeligere stemme

Som styremedlem i Econa en periode har Lynngård blitt kjent med organisasjonen, og den siste tiden har han også ledet arbeidsgruppen som har arbeidet med Econas strategi.

– Vi har presentert noen strategiske veivalg for representantskapet. Men det gjenstår fremdeles mye arbeid før vi kan legge frem et endelig strategidokument i slutten av oktober i år. Strategiarbeidet er nå inne i en intensiv fase med flere arbeidsgrupper i sving.

Et punkt som allerede er diskutert og avklart, er et mål om å gjøre Econas stemme tydeligere i samfunns- og arbeidslivdebatten.

– Om vi skal synliggjøre økonomers plass og rolle i samfunnet, må vi være tydelige i våre budskap og vårt ståsted. Vi må tåle å stå i en heftig debatt i media dersom vi ønsker å sette dagsorden. Det er viktig å skape engasjement, både internt blant våre medlemmer og i samfunnsdiskursen for øvrig, sier Lynngård.

Han mener fjorårets 75-årsjubileum var med på å sette økonomens rolle og bidrag på dagsorden.

– Ikke minst klarte vi å mobilisere medlemmer landet rundt med gode lokale arrangementer. Vi trenger å forene krefter om vi skal vise samfunnet et bilde av økonomen som gjør at medlemmene kan være stolte av sitt fag og sitt virke.

Erfaringene fra jubileet har ført til at foreningen i større grad vil forsøke å revitalisere lokalavdelingene og satse enda mer på studentforeningene.

– Studentene er viktige for Econa. De er engasjerte, de er dyktige, og de er faglig oppdaterte. Dermed er de en viktig ressurs, både for samfunnet og for oss.

Karrierepartner gjennom hele livsløpet

Nettopp det å være faglig oppdatert er viktig for alle medlemmer, fastslår den nyvalgte styrelederen, som følgelig mener det å bidra til kompetansevedlikehold er en viktig oppgave for Econa.

– Samfunn og næringsliv er i sterk endring. Våre analyser viser at økonomer i økende grad kommer til å måtte være sin egen arbeidsgiver og sin egen merkevare, i et arbeidsmarked hvor selskaper i større grad kjøper kompetanse der de finner den, og når de trenger det. Dermed stilles det stadig større krav til oss som arbeidstakere. Vi må være oppdaterte både på faget vårt og ulike måter å jobbe på for å være interessante som leverandører. Vi blir dessuten utsatt for stadig større global konkurranse, og alle disse momentene gjør at hver og én av oss trenger løpende kompetansepåfyll.

figurFor å gi hvert enkelt medlem et best mulig tilbud kommer Econa i større grad til å segmentere medlemsmassen.

– Avhengig av om man er fersk som arbeidstaker, i småbarnsfasen, midt i livet eller å regne som senior, er behovene ulike. Vårt mål er å bedre skreddersy medlemstjenester, slik at hver enkelt kan vedlikeholde og utvikle sin egen karriere på best mulig måte.

Også tilbudet om juridisk bistand er viktig.

– Vi ser at mange etterspør bistand i arbeidsrettslige spørsmål. Dette blir ikke mindre aktuelt etter som arbeidslivet endrer seg, og også her skal vi være en viktig partner for medlemmene, slår han fast.

Les Arne Liljedahl Lynngårds innlegg i Bergens Tidene om etterspørselen etter økonomers kompetanse her. 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS